Φάρμακα για COVID

Θέμα: 

Βιβλιογραφική παραπομπή

 • OBSERVATIONAL STUDY OFHYDROXYCHLOROQUINE IN HOSPITALIZED PATIENTS WITH COVID-19.
  Geleris J et al. New Engl J Med 2020. DOI: 10.1056/NEJMoa2012410

Κύρια σημεία

 • Διερεύνηση συσχέτισης λήψης υδροξυχλωροκίνηςκαι έκβασης σε ασθενείς με COVID-19 σε κέντρο αναφοράς στη Νέα Υόρκη.
 • Μελέτη παρατήρησης με πρωτογενές σύνθετο καταληκτικό σημείο τη διασωλήνωση ή το θάνατο.
 • 70 ασθενείς οι οποίοι διασωληνώθηκαν, απεβίωσαν, ή έλαβαν εξιτήριο εντός 24 ωρών από την εκτίμηση στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών αποκλείστηκαν από τημελέτη.
 • Αναλύθηκανδεδομένα 1.376 ασθενών. 811 (58.9%) έλαβανυδροξυχλωροκίνη (600 mgx 2 την1ημέρακαιέπειτα 400 mgx 1 ημερησίως – διάμεσοδιάστημαχορήγησης 5 ημέρες)
 • Οι ασθενείς που έλαβαν υδροξυχλωροκίνη παρουσίασαν πιο σοβαρή νόσηση κατά την εισαγωγή τους [διάμεση τιμή λόγου μερικής πίεσης οξυγόνου προς την περιεκτικότητα του εισπνεόμενου αέρα σε οξυγόνο (PO2/FiO2) 223 vs 360 mmHg].
 • 346 ασθενείς (25.1%) εμφάνισανεπεισόδιοπρωτογενούς καταληκτικού σημείου. 180 διασωληνώθηκαν (εκ των οποίων 66 τελικά απεβίωσαν) και 166 απεβίωσαν πριν διασωληνωθούν.
 • Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ λήψης υδροξυχλωροκίνης και πρωτογενούς σύνθετου καταληκτικού σημείουσε μοντέλο πολυπαραγοντικής ανάλυσης(HR 1.04; 95% CI 0.82, 1.32).
 • Παρόμοια αποτελέσματα προέκυψαν σε αναλύσεις ευαισθησίαςαλλά και σχετικά με την επίδραση της αζιθρομυκίνης στο σύνθετο καταληκτικό σημείο.

Πρακτική σημασία

 • Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ λήψης υδροξυχλωροκίνης και του σύνθετου καταληκτικού σημείου (διασωλήνωση ή θάνατο) σε ασθενείς νοσηλευόμενους για COVID-19.
 • Τυχαιοποιημένες μελέτες είναι απαραίτητες για τη διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ λήψης υδροξυχλωροκίνης και κλινικής έκβασης σε νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19.