Μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική

Προκήρυξη του ΠΜΣ «Ανάπτυξη νέων φαρμάκων: έρευνα, κυκλοφορία και πρόσβαση» Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

«Ανάπτυξη νέων φαρμάκων: έρευνα, κυκλοφορία και πρόσβαση»
“Development of new drugs: research, launch and access”

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) και Τίτλου Σπουδών Master (MSc).

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2021 (εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021). Γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. αποτελεί η διεπιστημονική Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση και η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο επιστημονικό πεδίο της ανάπτυξης νέων φαρμακευτικών ουσιών, της διαδικασίας έγκρισης και πιστοποίησής τους, των μηχανισμών αξιολόγησης και κυκλοφορίας τους και της πρόσβασης των ασθενών σε αυτά. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών στο επιστημονικό πεδίο της ανάπτυξης νέων φαρμάκων, της διαδικασίας έγκρισης και πιστοποίησής τους, των μηχανισμών αξιολόγησης και κυκλοφορίας τους και της πρόσβασης των ασθενών σε αυτά, εισάγοντας τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στις μεθόδους έρευνας για την παραγωγή ή/και εφαρμογή καινούριας.

Το Π.Μ.Σ. στοχεύει:

  • Να γεφυρώσει το γνωστικό πεδίο της βασικής, προκλινικής έρευνας με την κλινική έρευνα και την εκτεταμένη κλινική χρήση ενός φαρμάκου.
  • Να εμβαθύνει στις προϋποθέσεις έγκρισης και κυκλοφορίας ενός φαρμακευτικού σκευάσματος από τις κανονιστικές αρχές της Ελλάδας (ΕΟΦ), της Ευρώπης (ΕΜΑ) και των Ηνωμένων Πολιτειών (FDA).
  • Να αναλύσει τις βασικές αρχές των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, της προστασίας δεδομένων, της αξιολόγησης και προώθησης των φαρμάκων, της διαπραγμάτευσης και τοποθέτησής τους στην φαρμακευτική αγορά, με έμφαση στον τρόπο λειτουργίας της Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας (HealthTechnologyAssessment).

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της Διπλωματικής εργασίας.

Τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ ορίζονται σε 3.000 ευρώ για όλο το πρόγραμμα. Καταβάλλονται σε 3 ισόποσες δόσεις (1.000 ευρώ ανά εξάμηνο, συνολικά 3 εξάμηνα). Το ΠΜΣ δύναται να χορηγήσει περιορισμένο αριθμό υποτροφιών ο οποίος θα εξαρτηθεί από τη διαθέσιμη χρηματοδότηση και με προκαθορισμένα κριτήρια.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ των Τμημάτων Επιστημών Υγείας (Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Βιολογίας κα) κάτοχοι τίτλου του Α ́ κύκλου σπουδών των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων ή και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής όπως επαγγελματίες υγείας (ιατροί, φαρμακοποιοί, βιολόγοι, νοσηλευτές, οικονομολόγοι της υγείας και διοικητικοί νοσηλευτικών μονάδων) που εργάζονται στον ευρύτερο χώρο του φαρμάκου και θέλουν να γνωρίσουν τις στοιχειώδεις αρχές της ανάπτυξης, έρευνας, έγκρισης, κυκλοφορίας και τοποθέτησης των φαρμάκων στην φαρμακευτική αγορά, της πρόσβασης των ασθενών σε αυτά, αλλά και να εμβαθύνουν στην πρακτική εφαρμογή των διαδικασιών αποζημίωσης αξιολόγησης και τιμολόγησης κ.ά. Ενδεικτικά, οι συμμετέχοντες μπορεί να αποτελούν ιατρούς με ενδιαφέρον στη διοίκηση, στελέχη δημόσιων οργανισμών του υγειονομικού τομέα (Νοσοκομεία, Υπουργείο Υγείας, ΕΟΠΥΥ, ΕΟΦ, κ.ά.), ερευνητές με γνωστικό αντικείμενο την έρευνα του φαρμάκου και των υπηρεσιών υγείας και στελέχη ιδιωτικών εταιριών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην υγεία (ιδιωτικά θεραπευτήρια, φαρμακευτικές εταιρίες, εταιρίες βιοϊατρικής τεχνολογίας, εταιρείες διενέργειας κλινικών μελετών κ.ά.).

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε πενήντα (50).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τη συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την ανάρτηση της Προκήρυξης έως και 15/11/2020 ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του ΠΜΣ: drugdevelop@med.uoa.gr ή στην έδρα της Γ ́ Παν/κής Παθολογικής κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ στο ΓΝΘΑ «Η Σωτηρία», Λ. Μεσογείων 152, 115 27 Αθήνα. Κτίριο Ζ (τέλος κίτρινης γραμμής, 3ος όροφος, Γραφείο Εκπαίδευσης. Πληροφορίες: τηλ: 210-7700220, 6942491100 Email: drugdevelop@med.uoa.gr

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ με βάση:

α) Τα υποβαλλόμενα προς αξιολόγηση δικαιολογητικά,
β) Τις συνεντεύξεις των υποψηφίων, οι οποίες θα γίνουν μετά από τηλεφωνική συνεννόηση και πρόσκληση με e-mail
γ) Γραπτές εξετάσεις πολλαπλής επιλογής (προαιρετικές)

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Καθηγητής Κωνσταντίνος Ν. Συρίγος

Αίτηση Υποψηφιότητας

ΦΕΚ


 

 

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

«Ανάπτυξη νέων φαρμάκων: έρευνα, κυκλοφορία και πρόσβαση»
“Development of new drugs: research, launch and access”

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) και Τίτλου Σπουδών Master (MSc).

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2019 (ΦΕΚ 3325, τ. Β΄, 10-08-2018). Γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. αποτελεί η διεπιστημονική Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση και η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο επιστημονικό πεδίο της ανάπτυξης νέων φαρμακευτικών ουσιών, της διαδικασίας έγκρισης και πιστοποίησής τους, των μηχανισμών αξιολόγησης και κυκλοφορίας τους και της πρόσβασης των ασθενών σε αυτά. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών στο επιστημονικό πεδίο της ανάπτυξης νέων φαρμάκων, της διαδικασίας έγκρισης και πιστοποίησής τους, των μηχανισμών αξιολόγησης και κυκλοφορίας τους και της πρόσβασης των ασθενών σε αυτά, εισάγοντας τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στις μεθόδους έρευνας για την παραγωγή ή/και εφαρμογή καινούριας.
Το Π.Μ.Σ. στοχεύει:

  • Να γεφυρώσει το γνωστικό πεδίο της βασικής, προκλινικής έρευνας με την κλινική έρευνα και την εκτεταμένη κλινική χρήση ενός φαρμάκου.
  • Να εμβαθύνει στις προϋποθέσεις έγκρισης και κυκλοφορίας ενός φαρμακευτικού σκευάσματος από τις κανονιστικές αρχές της Ελλάδας (ΕΟΦ), της Ευρώπης (ΕΜΑ) και των Ηνωμένων Πολιτειών (FDA).
  • Να αναλύσει τις βασικές αρχές των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, της προστασίας δεδομένων, της αξιολόγησης και προώθησης των φαρμάκων, της διαπραγμάτευσης και τοποθέτησής τους στην φαρμακευτική αγορά, με έμφαση στον τρόπο λειτουργίας της Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας (Health Technology Assessment).

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της Διπλωματικής εργασίας.

Τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ ορίζονται σε 3.000 ευρώ για όλο το πρόγραμμα. Καταβάλλονται σε 3 ισόποσες δόσεις (1.000 ευρώ ανά εξάμηνο, συνολικά 3 εξάμηνα). Το ΠΜΣ δύναται να χορηγήσει περιορισμένο αριθμό υποτροφιών ο οποίος θα εξαρτηθεί από τη διαθέσιμη χρηματοδότηση και με προκαθορισμένα κριτήρια.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ των Τμημάτων Επιστημών Υγείας (Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Βιολογίας κα) κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων ή και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής όπως επαγγελματίες υγείας (ιατροί, φαρμακοποιοί, βιολόγοι, νοσηλευτές, οικονομολόγοι της υγείας και διοικητικοί νοσηλευτικών μονάδων) που εργάζονται στον ευρύτερο χώρο του φαρμάκου και θέλουν να γνωρίσουν τις στοιχειώδεις αρχές της ανάπτυξης, έρευνας, έγκρισης, κυκλοφορίας και τοποθέτησης των φαρμάκων στην φαρμακευτική αγορά, της πρόσβασης των ασθενών σε αυτά, αλλά και να εμβαθύνουν στην πρακτική εφαρμογή των διαδικασιών αποζημίωσης αξιολόγησης και τιμολόγησης κ.ά. Ενδεικτικά, οι συμμετέχοντες μπορεί να αποτελούν ιατρούς με ενδιαφέρον στη διοίκηση, στελέχη δημόσιων οργανισμών του υγειονομικού τομέα (Νοσοκομεία, Υπουργείο Υγείας, ΕΟΠΥΥ, ΕΟΦ, κ.ά.), ερευνητές με γνωστικό αντικείμενο την έρευνα του φαρμάκου και των υπηρεσιών υγείας και στελέχη ιδιωτικών εταιριών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην υγεία (ιδιωτικά θεραπευτήρια, φαρμακευτικές εταιρίες, εταιρίες βιοϊατρικής τεχνολογίας, εταιρείες διενέργειας κλινικών μελετών κ.ά.). Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τριάντα (30).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τη συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και 01/02/2019 ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του ΠΜΣ: drugdevelop@med.uoa.gr ή στην έδρα της Γ΄ Παν/κής Παθολογικής κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ στο ΓΝΘΑ «Η Σωτηρία», Λ. Μεσογείων 152, 115 27 Αθήνα. Κτίριο Ζ (τέλος κίτρινης γραμμής, 3 ος όροφος, Γραφείο Εκπαίδευσης. Πληροφορίες: τηλ: 210-7700220, Fax: 210- 7781035, email: drugdevelop@med.uoa.gr

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από 3μελή εξεταστική επιτροπή με βάση:
α) Τα υποβαλλόμενα προς αξιολόγηση δικαιολογητικά,
β) Τις συνεντεύξεις των υποψηφίων, οι οποίες θα γίνουν μετά από τηλεφωνική συνεννόηση και πρόσκληση με e-mail
γ) Γραπτές εξετάσεις πολλαπλής επιλογής (προαιρετικές)

Αίτηση

ΦΕΚ


 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΔΕ):
«Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή προσέγγιση & έρευνα»
MSc in: «Lung Cancer: Current Clinical and Basic Science Approach”
 

Διοργάνωση-Παροχές-Πιστοποίηση: Η Ογκολογική Μονάδα της Γ΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνει από το έτος 2009 και προκηρύσσει κάθε χρόνο το  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή προσέγγιση & έρευνα» (ΦΕΚ 1415/08.07.15). Διευθυντής Σπουδών είναι ο Καθηγητής Παθολογίας & Ογκολογίας Κων/νος Ν. Συρίγος, MD, PhD, FCCP. Το ΠΜΣ λειτουργεί σύμφωνα με πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης EN ISO 9001:2008,  TUV NORD, TUV HELLAS.

Όλη η εκπαίδευση γίνεται στην Ογκολογική Μονάδα Γ΄ΠΠ του Νοσοκομείου «Η Σωτηρία», η οποία διαθέτει την κτηριακή υποδομή με πρόσβαση σε ΑΜΕΑ, τις αίθουσες διδασκαλίας, την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και όλο το σύγχρονο υλικο-τεχνικό εξοπλισμό. Το ΓΝΑ «Η Σωτηρία» έχει χαρακτηριστεί ως Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακα. Το γεγονός αυτό παρέχει σημαντικές δυνατότητες αξιοποίησης, για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, ενός μεγάλου αριθμού ασθενών και ειδικών στα Πνευμονολογικά νοσήματα ιατρών.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η διεπιστημονική μεταπτυχιακή εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο πεδίο των νεοπλασιών του πνεύμονα.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων στο πεδίο των νεοπλασιών του πνεύμονα εισάγοντάς τους στις μεθόδους έρευνας για την παραγωγή ή/και εφαρμογή καινούργιας γνώσης. Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και ικανότητας αξιολόγησης ερευνητικών εργασιών στον συγκεκριμένο επιστημονικό χώρο. Η ανάπτυξη κλινικών δεξιοτήτων με σκοπό την σωστή διαχείριση ασθενών με ΚΠ και η εμπέδωση στην συνεργασία ανάμεσα σε όλες τις ειδικότητες που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση του ασθενή με ΚΠ.

Ειδικότερα οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν: Να απασχοληθούν σε θέσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις για τη διαχείριση θεμάτων που άπτονται του πεδίου των νεοπλασιών του πνεύμονα, τόσο σε κλινικό, όσο και σε εργαστηριακό επίπεδο. Να διενεργούν κλινικές μελέτες ή να στελεχώνουν οργανισμούς που εποπτεύουν κλινικές μελέτες, στο πεδίο των νεοπλασιών του πνεύμονα. Να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Υποψήφιοι: Απόφοιτοι Ιατρικών Σχολών, με επαγγελματικό και επιστημονικό ενδιαφέρον την διαχείριση του ασθενή με Καρκίνο Πνεύμονα. Επίσης το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν Νοσηλευτές και λοιποί επαγγελματίες υγείας που φροντίζουν ασθενές με κακοήθειες θώρακα (απόφοιτοι Σχολής Επιστημών Υγείας), Βιολόγοι και Φαρμακοποιοί.

Τίτλος Σπουδών: Το Π.Μ.Σ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στον «Καρκίνο Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα», (MSc in «Lung Cancer: Current Clinical & Basic Science Approach»).

Πληροφορίες: Για πληροφορίες (Προκήρυξη -αιτήσεις- διαδικαστικά) μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία Εκπαίδευσης της Ογκολογικής Μονάδας Γ΄ΠΠ. τηλ.: 210-7700220, 210-7475034, φαξ: 210-7781035, email: oncologysecr@med.uoa.gr

Δείτε εδώ την προκήρυξη.